Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

U toku prvih šest mjeseci 2020. godine sudovi riješili 83.104 najstarijih predmeta

23.07.2020.

(Sarajevo, 23. juli 2020. godine) - U periodu od 01.01. - 30.06.2020. godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 83.104 najstarija predmeta od predviđenih 168.973 predmeta , realizirajući tako 49% planova rješavanja predmeta za 2020.godinu od očekivanih 50%. Imajući u vidu da je u toku izvještajnog perioda bilo na snazi stanje nesreće/vanredne situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane pojavom i širenjem virusa COVID-19, te da su sudovi u određenom dijelu radili u posebnim režimima rada u skladu s odlukama VSTV BiH i odlukama nadležnih kriznih štabova, sudovi su, u poređenju sa istim periodom prošle godine, ostvarili procent realizacije plana u iznosu manjem za 14% (u istom periodu 2019. godine sudovi su planove realizirali sa 63%). Iz postignutih rezultata vidljivo je da je stanje nesreće/vanredne situacije u BiH utjecalo na rezultate rada suda u prvoj polovini 2020. godine.

Analiza pokazuje da su prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku realizovali svoje planove u iznosu od 45%. Sudovi viših instanci su tokom prvih šest mjeseci riješili 78% predmeta predviđenih svojim planovima (kvartalni planovi realizirani su u iznosu od 93%, dok su godišnji planovi sudova viših instanci realizirani sa 49%).

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješi su 56.547 predmeta i ostvarili realizaciju plana u iznosu od 48%, sudovi u Republici Srpskoj riješili su 22.492 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 52%, sudovi Brčko distrikta BiH riješi su 1.157 predmeta iz plana uz procent realizacije plana u iznosu od 37%, dok je Sud BiH riješio ukupno 908 predmeta iz plana i ostvario procent realizacije plana u iznosu od 51%.

U dokumentu u prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01. - 30.06.2020. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Juni 2020 Web