Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Unutrašnja organizacija

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

-        zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
-        puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
-        efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
-        lična odgovornost za obavljenje poslova,
-        praćanje i proučavanje sudske prakse,
-        primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
-        primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
-        ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

1. Krivično odjeljenje
2. Građansko odjeljenje
3. Odjeljenje sudske uprave
4. Sektor za administrativno – tehničke poslove i pomoćno – tehničke poslove

Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) krivično odjeljenje
b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli, a koji se nalazi u "Akti suda"


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh