Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Međunarodni dan Roma – Jednak pristup pravdi svih građana

08.04.2021.

Romi u Bosni i Hercegovini i danas se suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, a Međunarodni dan Roma, koji se obilježava 8. aprila, služi kao podsjetnik na neophodnost osiguravanja boljeg pristupa u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, te prava na jednak pristup pravdi.

Međunarodni dan Roma obilježava se od 1971. godine, u smislu proslave romske kulture i podizanja svijesti o položaju Roma i problema njihovih zajednica koji se tiču ljudskih prava, a sa kojima se i dalje suočavaju širom svijeta.

Jednak pristup pravdi, jedno je od osnovnih ljudskih prava, zbog čega se Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zalaže za njegovo poštivanje, posebno u kontekstu onih kategorija društva koje su izložene bilo kojem obliku diskriminacije.

Pristup pravdi mora biti jednak za sve građane pred sudom, a odnos nosioca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema mora biti isti, bez obzira na porijeklo, rasu, spol, dob, vjeru, nacionalnost, društveni ili ekonomski status.

Romi su prepoznati kao najbrojnija i najugroženija manjina u BiH, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se suočavaju, VSTV BiH je u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, koji finansira Vlada Švedske, nastavio sa aktivnostima na sprječavanju diskriminacije u pravosuđu BiH.

Kao jedan od načina, VSTV BiH vidi sistematičniji pristup sudskim predmetima koji se odnose na diskriminaciju, prvenstveno kroz unapređenje baze podataka o sudskim predmetima ove vrste, ali i ujednačenu praksu u pristupu njihovog rješavanja.

Jedan od koraka u uspostavljanju funkcionalne baze o predmetima diskriminacije je bio i dopuna Sistema za automatsko upravljanje predmetima - CMS sistem, kako bi se omogućilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u bh. pravosuđu, što će dalje omogućiti donošenje mjera za buduće djelovanje. Kako bi se olakšalo upravljanje sistemom, u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, kreiran je i priručnik za korištenje dopunjenog šifrarnika CMS sistema za postupke diskriminacije.

Adekvatno prikupljanje podataka je neizostavan uslov za praćenje stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, ali i poduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti.

Prostor za unapređenje postupanja u predmetima diskriminacije pronalazi se i u dodatnoj edukaciji sudija i upisničara, zbog čega je VSTV BiH započeo i niz aktivnosti na kreiranju programa dodatnih obuka, namijenjenih sudijama i upisničarima.

Aktivnostima koje realizuje samostalno, ali i u saradnji sa međunarodnim partnerima, VSTV BiH nastoji otkloniti sve prepreke u bh. pravosudnom sistemu koje omogućavaju bilo koju vrstu diskriminacije građana u doticaju sa pravosuđem.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Dan Roma Facebook Post.jpg