Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi Kantonalnom sudu u Tuzli, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.

Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG sa naznakom telefonskog broja za kontakt.

Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju suda, putem pošte na adresu suda ili putem web portala.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, to lice dužno je podnijeti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh