Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Opšte informacije

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli utvrđena su radna mjesta u sudu, opis radnih mjesta, broj zaposlenika, stručna sprema zaposlenika i drugi uslovi koje zaposlenici moraju da ispunjavaju.
Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme.
Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno putem sredstava javnog informisanja.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za zaposlenike državne službenike u sudu su propisani Zakonom održavnoj službi u Federaciji Bosne I Hercegovine.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za zaposlenike namještenike u sudu su propisani Zakonom o namještenicima
 Opšti uslovi za kandidata su:

-        da je državljanin  Bosne i Hercegovine,
-        da je stariji od 18 godina,
-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-        da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
-        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
-        da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u sudu.

 Posebni uslovi za kandidata su:

-        da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
-        da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
-        da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju suda ili preporučenom pošiljkom putem pošte.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Unutrašnja organizacija

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

-        zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
-        puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
-        efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
-        lična odgovornost za obavljenje poslova,
-        praćanje i proučavanje sudske prakse,
-        primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
-        primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
-        ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

1. Krivično odjeljenje
2. Građansko odjeljenje
3. Odjeljenje sudske uprave
4. Sektor za administrativno – tehničke poslove i pomoćno – tehničke poslove

Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) krivično odjeljenje
b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli, a koji se nalazi u "Akti suda"


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh